Samen werken aan inburgering

Immigranten die voor langere tijd of definitief naar Nederland komen moeten Nederlands leren en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Dit noemen ze inburgeren. In het hele traject van intake tot het succesvol afleggen van het examen spelen meerdere organisaties, waaronder gemeenten, COA, het ministerie van SZW, DUO en CBS, een rol. Per 1 januari 2022 is de inburgeringswet en welke organisatie wat doet verandert.

Om het inburgeringstraject en de onderlinge samenwerking van de betrokken partijen soepel te laten verlopen wordt een zogenaamd ketenplan opgesteld. Het leren van ervaringen is een belangrijk element in het inburgeringsstelsel en het ketenplan. Heldere ketendoelen met bijbehorende indicatoren, geven aan of het voldoende lukt om de nieuwkomers het inburgeringstraject soepel te laten doorlopen. Bovendien geeft de mate waarin de doelen behaald worden, informatie over hoe de partijen gezamenlijk kunnen bijsturen om de doelen te halen.  

Werksessies faciliteren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vroeg De Energieke Schakel om een zestal sessies te faciliteren, waarin vertegenwoordigers van de verschillende organisaties gezamenlijk de ketendoelen met bijbehorende indicatoren opstelden. Uiteindelijk draait een goede samenwerking om meer dan heldere doelen en afspraken. Het is mensenwerk.

Ik koos dan ook  voor een aanpak met een mix tussen een persoonlijke benadering en gesprekken over de inhoud. Dit gaf ruimte voor een open en transparantie discussie. De eerste sessies waren grotendeels een zoektocht. Met een praktische invulling van de sessie gaf ik de deelnemers houvast bij het zoekproces, waarbinnen ze zelf steeds duidelijker de richting bepaalden. Daarbij zorgde ik dat alle deelnemers voldoende aan bod kwamen en dat de verschillen van inzichten en vraagstukken op tafel kwamen om vervolgens gezamenlijk een richting te kiezen. Hiermee heb ik eraan kunnen bijdragen dat de deelnemers aan de sessie in goede samenwerking met elkaar tot een helder eindproduct kwamen.

Reactie opdrachtgever

Heel prettig dat Sonja structuur gaf aan de sessies. Ze dacht constructief mee over de invulling van de sessies. Gedurende de sessies was er een goede balans tussen het sturen op tijd en het ruimte bieden aan de inbreng van alle deelnemers. Bovendien stelde Sonja goede open vragen en is zij daarnaast een prettig persoon om mee te werken.

Terugblik Sonja: "Elke keer weer is het mooi om te zien met hoeveel passie en deskundigheid mensen met hun vak bezig zijn. Met veel plezier heb ik deze sessies voor het inburgeringsveld gefaciliteerd. Door de opzet met meerdere sessies was er voldoende ruimte om met elkaar te bouwen en nader kennis te maken. Ik voel me bevoorrecht dat ik een tijdje mee heb kunnen lopen met de mensen die bouwen aan een snelle en soepele inburgering."