Smart Shipping

Hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan slimme, veilige en duurzame mobiliteit op weg en water?

De provincie Noord-Holland heeft succesvol de Blauwe Golf geïmplementeerd. Door slim data te delen via een brugmanagementsysteem heeft de brugbedienaar goed zicht op de drukte op weg en water. Bovendien levert het brugmanagementsysteem een advies over het beste moment om de brug te openen. Daarnaast is de actuele informatie van brugopeningen beschikbaar voor schippers en automobilisten. Aan mij de vraag om als projectmanager het concept verder te implementeren en op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor Smart Shipping.

 

Dit vraagstuk gaat niet alleen over technologie, maar zeker ook over samenwerking. Slim data delen biedt vele kansen. Om het daadwerkelijk te realiseren is samenwerking tussen partijen nodig. Binnen organisaties vraagt het daarnaast ook inzet van meerdere disciplines. Denk aan de beheerder van de brug, de brugbedienaar en de verkeerskundige. De kern van mijn aanpak bestond dan ook uit de woorden: samenwerking, innovatie, borging.

Samenwerking

De 285 beweegbare bruggen in de provincie Noord-Holland worden door verschillende partijen (provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, Waternet) bediend. Voor de Blauwe Golf is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die aan actualisatie toe was. Dit heb ik benut om het gesprek aan te gaan over de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden van de betrokken partijen. Het leverde goede gesprekken op, waarbij verbeterkansen en knelpunten op tafel kwamen die in de samenwerking zijn opgepakt. Het resultaat is dat de samenwerking is versterkt en bevestigd met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  

Innovatie

Om een beter beeld te krijgen van de recreatievaart en de schipper een soepele doorvaart te bieden, is een project opgezet om via aanbieders van navigatie app’s op het water zogenaamde ‘bedienverzoeken’ te ontvangen. Na een marktverkenning heb ik in samenspraak met de specialisten de beste inkoopstrategie bepaald, de eisen en randvoorwaarden opgesteld en afgestemd met de beheerorganisatie. En met succes! Vier leveranciers hebben de functionaliteit om automatisch bedienverzoeken te versturen opgenomen in hun digitale vaargids (app’s). Vanaf juni 2021 worden deze getest, zodat ze in de zomer gebruikt kunnen worden.

 

Dit project heeft waardevolle inzichten opgeleverd over wat er nodig is om tot een succesvolle data-uitwisseling te komen.  

 

En de ontwikkeling van slimme data-uitwisseling gaat door. Met de hulpdiensten heb ik gesprekken gevoerd om te komen tot een aantal pilots om oponthoud vanwege brugopeningen voor brandweer en ambulance zo veel mogelijk te voorkomen. 

Borging

Na de eerste ontwikkeling en innovatie volgt beheer en borging. Voor mij bestaat dat uit zowel verdere implementatie als continue verbetering. Inmiddels is van ruim 100 bruggen de actuele informatie beschikbaar via www.blauwegolfverbindend.nl en gebruiken de bedienaren bij steeds meer bruggen het bedienadvies uit het brugmanagementsysteem.

 

Met inzet van data analyses is het gelukt om oorzaken van storingen in de data uitwisseling te achterhalen en de betrouwbaarheid van de informatie te verbeteren.